Algemene voorwaarden voor levering en installatie door PureSolar aan consumenten
versie 2021/1 (vervangt 2019/2)

KVK nr. 57634629

Waarom deze voorwaarden?

Deze algemene voorwaarden zijn van PureSolar (www.puresolar.nl). Bij het opstellen van deze algemene voorwaarden hebben we goed gekeken naar de algemene voorwaarden van Energie-Nederland. Die voorwaarden gaan over de levering van energie en dat is niet wat wij doen. Toch hebben we naar die voorwaarden gekeken, omdat deze voorwaarden van Energie-Nederland door de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis akkoord zijn bevonden. Ten opzichte van de voorwaarden van Energie-Nederland hebben wij in deze algemene voorwaarden van PureSolar een paar wijzigingen gemaakt waarvan de artikelen over garanties en schade (zie hieronder) het belangrijkste zijn. Dat hebben we gedaan omdat de levering en installatie van zonnepanelen niet helemaal vergelijkbaar is met de levering van energie. Die energie gaat u namelijk zelf opwekken, voor uw eigen rekening en risico.

Deze voorwaarden zijn er voor u en voor ons.

U heeft met ons een koopovereenkomst gesloten tot het kopen en installeren van zonnepanelen op uw dak of op een andere plaats op uw terrein. Deze voorwaarden horen bij die koopovereenkomst. In deze voorwaarden staan regels waaraan wij ons allebei moeten houden. Ze gelden voor het product dat u heeft aangeschaft (de zonnepanelen, de omvormer en overige installatiematerialen) en voor de door ons verzorgde installatiewerkzaamheden. Om u aan deze voorwaarden te kunnen houden is het op zich niet nodig dat u apart met de voorwaarden heeft ingestemd, maar wij vinden het wel belangrijk dat u deze voorwaarden leest en begrijpt. Als het nodig is, leggen we de regels nog eens uit. We proberen dat te doen in duidelijke taal, maar dat is niet altijd makkelijk. Daarom vragen we u deze voorwaarden goed te lezen en het aan ons te vragen als u verdere uitleg wilt.

Vaste uitdrukkingen

In deze voorwaarden gebruiken we een paar vaste begrippen. We gebruiken dat met een hoofdletter aan het begin om duidelijk te maken dat het een vast begrip is. Dat zijn:

a. Producten: zonnepanelen, de omvormer (met uitzondering van de Communicatie Eenheid van de omvormer zoals hieronder beschreven), warmtepomp, montagemateriaal en/of andere zaken, toebehoren, materiaal of complete systemen (inclusief documentatie), steeds zoals deze beschreven zijn in de opdrachtbevestiging die we aan u hebben gestuurd: deze bevestiging bepaalt de inhoud van de levering en van onze opdracht;

b. Communicatie Eenheid: alleen de hoofdfunctie van de omvormer valt onder de Product definitie. De hoofdfunctie betreft het omzetten van door de zonnepanelen geleverd vermogen in netvermogen. Daarnaast bevat de omvormer een Communicatie Eenheid die gebruikt wordt om verbinding te maken met het internet (via kabel of draadloos), zodat gegevens van de omvormer uitgelezen kunnen worden. Deze Communicatie Eenheid valt niet onder de Product definitie, maar valt onder de definitie “Communicatie Eenheid”.

c. Montage: de plaatsing van de Producten en de Communicatie Eenheid zoals ons in de toepasselijke wet- en regelgeving voorgeschreven is; wij monteren de Producten alleen op uw aanwijzing en op de plaats die in de opdrachtbevestiging genoemd is;

d. Installatie: de aansluiting van het Product op het elektriciteitsnetwerk en de ingebruikstelling van het Product zoals door de fabrikanten van het Product en in de op ons van toepasselijke wet- en regelgeving voorgeschreven is.

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van Pure Solar B.V. (www.puresolar.nl). In deze voorwaarden staan de afspraken die wij hebben gemaakt en waar u en wij ons aan moeten houden als u van ons zonnepanelen en/of omvormers en/of bijbehorende producten koopt. Deze voorwaarden gelden ook voor de installatie van de producten die u bij ons gekocht heeft.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing als u consument bent. Bent u dat niet? Dan gelden deze voorwaarden niet, maar dan gelden aparte voorwaarden onder de naam “Algemene voorwaarden voor de levering en installatie zakelijke afnemers”.

1.3 Deze voorwaarden gelden als:

 • wij u een aanbieding doen voor de verkoop en levering van producten of voor de installatie daarvan,
 • u ons vragen stelt over de verkoop en levering van producten of voor de installatie daarvan,
 • u en wij een overeenkomst met elkaar hebben.

1.4 In aanvulling op deze voorwaarden gelden ook onze kwaliteitscriteria.

1.5 Voordat wij een overeenkomst met elkaar hebben informeren wij u over de voorwaarden die gelden en hoe u hiervan kennis kan nemen. Wij verstrekken u deze voorwaarden en onze kwaliteitscriteria uiterlijk wanneer wij de overeenkomst aan u bevestigen. Deze voorwaarden en de kwaliteitscriteria zijn ook te vinden op onze website.

1.6 Wij mogen ook andere afspraken met u maken. Die afspraken gelden als: we die afspraken volgens de wet of regelgeving mogen maken, we die afspraken volgens deze voorwaarden mogen maken, we deze afspraken schriftelijk of digitaal vastleggen en u aangeeft dat u het daar mee eens bent.

1.7 Zijn er situaties waarover niets staat in deze voorwaarden? Dan maken we daarover afspraken die voor u en ons redelijk zijn.

2. Onze overeenkomst

2.1 Wij hebben met elkaar een overeenkomst als

 • u ons vraagt Producten te leveren en/of te installeren en wij uw aanvraag geaccepteerd hebben of
 • wij u een aanbieding hebben gedaan voor het leveren of installeren van Producten en u onze aanbieding accepteert.

2.2 Wij leggen deze overeenkomst schriftelijk of digitaal vast en bevestigen u deze schriftelijk of digitaal. Nadat wij deze overeenkomst aan u hebben bevestigd, mag u de overeenkomst binnen veertien kalenderdagen ongedaan maken. U hoeft ons niet uit te leggen waarom.

2.3 Maakt u de overeenkomst ongedaan binnen veertien kalenderdagen en hebben wij u op uw verzoek in deze periode al wel Producten geleverd? Dan moet u ons de redelijke kosten betalen die wij hebben gemaakt omdat u ons gevraagd heeft binnen deze veertien dagen te leveren.

2.4 In de opdrachtbevestiging melden we de datum waarop we de Producten kunnen leveren, monteren en installeren. Mocht deze datum niet gehaald worden dan informeren wij u hier tijdig over.

2.5 Vraagt u ons Producten te installeren voordat u heeft betaald? Dat mogen wij u weigeren. Maar wij mogen in dat geval bijvoorbeeld ook uw betalingsgedrag onderzoeken. Ook mogen wij u zekerheden vragen, lees hiervoor artikel 10 van deze voorwaarden. Beiden mogen wij doen tot het moment dat wij Producten gaan leveren. Wij mogen in deze periode besluiten dat wij u geen andere overeenkomst aanbieden.

2.6 Ook bieden wij u geen overeenkomst aan of mogen wij de overeenkomst in deze periode beëindigen in de volgende situaties:

 • u geeft ons niet de informatie waar wij redelijkerwijs om mogen vragen;
 • u moet ons nog een rekening betalen en u doet dat niet;
 • wij hebben u om zekerheden gevraagd, maar die geeft u ons niet;
 • u houdt zich niet aan de regels van onze overeenkomst, deze voorwaarden, de wet of andere regels van de overheid, waardoor het niet redelijk is dat wij u Producten leveren.

2.7 Bieden wij u geen overeenkomst aan? Of beëindigen wij de overeenkomst? Dan informeren we u schriftelijk of digitaal zo snel mogelijk daarover. Daarin melden wij u waarom wij u geen overeenkomst aanbieden of waarom we de overeenkomst beëindigen.

2.8 Gaat u de overeenkomst samen met iemand anders aan? Dan moet u zich allebei aan de overeenkomst houden. Als één van u niet meer kan betalen, of volgens de wet niet meer hoeft te betalen, dan moet de ander de rekening toch helemaal betalen.

2.9 U mag de rechten en plichten van de overeenkomst die u met ons heeft niet aan een ander overdragen. Dat mag alleen als u daarvoor van ons schriftelijk toestemming krijgt. Wij bevestigen dit dan schriftelijk of digitaal aan u. Wij kunnen op dat moment nieuwe afspraken maken.

2.10 Wij mogen de rechten en plichten van de overeenkomst die wij met u hebben in twee situaties wel aan een andere leverancier overdragen. U geeft ons hiervoor nu al toestemming en onze afspraken blijven gelden. Als wij dit doen, melden wij u dit schriftelijk of digitaal. Wij mogen dat in deze twee situaties:

 • ons bedrijf wordt overgenomen door een ander bedrijf;
 • wij geven de rechten en plichten van de overeenkomst die wij met u hebben aan een ander bedrijf, maar wij blijven ervoor verantwoordelijk dat het andere bedrijf deze rechten en plichten nakomt.

2.11 Net zoals hierboven blijven onze afspraken ook gelden bij een fusie of een splitsing van ons bedrijf. In andere situaties kunt u binnen dertig kalenderdagen nadat u van ons hierover bericht heeft gekregen de overeenkomst zonder bijkomende kosten beëindigen volgens de afspraken die wij hebben gemaakt.

2.12 Onze overeenkomst wordt in het Nederlands geschreven, tenzij we daarover andere afspraken maken. Het Nederlands recht geldt voor deze overeenkomst.

3. Prijs

3.1 We noemen de prijs voor het leveren en het installeren van Producten in de offerte die we u geven of in de orderbevestiging. In deze prijs is opgenomen de montage, installatie en het goed werkend opleveren van de Producten op het door ons bevestigde adres. Dit is inclusief alle kosten die volgens de overeenkomst voor onze rekening komen.

3.2 Als in de offerte ook de aansluiting van het product op de meterkast is opgenomen, doen we dat zoals hieronder in artikel 4 wordt uitgelegd. Eventuele hulp bij het tot stand brengen van internetverbindingen om de werking van het systeem via het internet te controleren is beperkt tot een half uur zoals hieronder in artikel 4 is opgenomen.

4. Wat zijn onze verantwoordelijkheden?

4.1 De Producten worden door ons gemonteerd en geïnstalleerd, tenzij we iets anders afgesproken hebben. Daarbij volgen wij de toepasselijke NEN-normen. Hierover kunt u meer informatie vinden op www.nen.nl

4.2 Het kan zijn dat pas tijdens de installatie blijkt dat het gebouw of het terrein ongeschikt is voor het plaatsen van de Producten. Dat kan bijvoorbeeld komen door onvoldoende draagkracht van het dak of door de ongeschiktheid van de dakbedekking voor installatie(werkzaamheden). Ook kan het voorkomen dat de elektrische installatie in uw huis niet goed genoeg meer is voor de toevoeging van zonnepanelen of dat onderdelen – zoals de meterkast of aardlekschakelaars – te oud of niet goed genoeg meer zijn. Dat is vervelend voor u en voor ons. In dat geval maken we daarover vervolgafspraken die voor u en ons redelijk zijn, maar al deze zaken komen niet voor ons risico.

4.3 Om de Producten te kunnen installeren moeten we uw terrein betreden en gebruik kunnen maken van uw huis en tuin. Wij werken zorgvuldig en netjes, maar het is wel van belang dat we elkaar daarbij helpen. Om de Producten goed te kunnen installeren zorgt u ervoor dat:

 • wij of onze aannemers toegang hebben tot het gebouw en het terrein voor zo lang als het werk duurt;
 • de toegangswegen vrij zijn voor het transport van de Producten;
 • de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage;
 • er voldoende dakpannen aanwezig zijn voor de vervanging van pannen die tijdens het werk onverhoopt kapot gaan; deze worden door ons niet vergoed tenzij deze schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid;
 • er geen asbest aanwezig is op de plaats waar de Producten worden geplaatst, als er toch asbest aanwezig is leggen wij de werkzaamheden meteen stil en komen alle kosten die daarmee verband houden voor uw rekening;
 • eventueel wegvallen van de spanning van het elektrisch systeem niet tot problemen leidt bij bijvoorbeeld computers of een alarmsysteem. We doen uiteraard ons best om de spanningsloze periode aan te kondigen en zo kort mogelijk te houden, maar het valt niet te voorkomen dat er een spanningsloze periode zal zijn.

4.4 Wij blijven uiteraard verantwoordelijk voor het werk dat wij of de partijen die wij inschakelen. Voor de partijen die u zelf inschakelt zijn wij niet verantwoordelijk.

4.5 Als in de offerte ook de aansluiting van het product op de meterkast is opgenomen, dan wordt daaronder verstaan het plaatsen van een nieuwe stroomgroep en bekabeling vanaf die stroomgroep. Verdere aanpassingen zoals verzwaring van de hoofdzekering of hoofdkabel vallen daar niet onder. Daar moet u zelf voor zorgen in overleg met uw netbeheerder.

4.6 Als we het product op de meterkast aansluiten, willen we natuurlijk allebei weten of alles werkt zoals het bedoeld is. Om dat te weten controleren we samen met u het Product en de installatie. Doet iets het niet? Dan proberen we dat meteen op te lossen. Als dat niet lukt, maken we daarvoor een nieuwe afspraak op korte termijn en doen we ons best om het geheel zo snel
mogelijk aan het werk te krijgen.

4.7 Wilt u het Product met de Communicatie Eenheid aansluiten op het internet? Dan komt dat voor uw rekening maar we zullen u daarbij wel proberen te helpen. Bij de oplevering zullen we proberen om de benodigde internetverbinding voor u tot stand te brengen, maar daaraan zit wel een grens. We zullen bij oplevering maximaal een half uur controles uit blijven voeren om de meest voorkomende oorzaken voor verbindingsproblemen te verhelpen. Als er meer tijd voor nodig is, moet u het probleem zelf proberen op te lossen, behalve als het gaat om een fout van het Product zelf. Als dat zo is lossen wij de fout in het Product zelf voor u op.

4.8 Het komt wel eens voor dat we door muren en dergelijke moeten boren bij u om de juiste kabels te kunnen leggen. Aangezien wij niet in muren en vloeren kunnen kijken, u niet precies zult weten waar kabels en leidingen liggen in uw huis en ook detectieapparaten niet altijd feilloos werken, brengt dit natuurlijk risico’s met zich voor ons. Hoewel we ons best doen om schade te voorkomen, kan het zijn dat hierbij wat mis gaat. Daarom vragen we u aan ons op een formulier aan te geven waar u ons exact wilt laten boren. Daarbij vragen we u ook om toestemming voor het boren in uw opdracht, met de aantekening dat wij niet aansprakelijk zijn voor schade als het onverhoopt toch mis mocht gaan.

4.9 Worden de werkzaamheden vertraagd door omstandigheden waarop wij geen invloed hebben? Dan komt dit voor uw risico en zullen wij de meerkosten aan u in rekening brengen. Wij zullen de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, maar als het de montage vertraagd wordt door de in dit artikel genoemde omstandigheden of andere omstandigheden die niet voor rekening en risico van ons komen, zijn alle daaruit voortvloeiende schade en kosten – waaronder verlet uren – voor uw rekening. Alle buiten de opdracht vallende of voor uw rekening komende werkzaamheden zullen wij als meerwerk bij u in rekening brengen tegen het op dat moment geldende uurloon.

4.10 Maakt u afspraken met andere partijen? Dan zijn wij daarvoor niet verantwoordelijk. Het kan zijn dat u met een andere partij, bijvoorbeeld Zonnegarant, afspraken maakt over het monitoren van de opbrengst van de panelen, bijvoorbeeld door middel van een app en eventueel gekoppeld aan een opbrengstgarantie. Bij die afspraken is Pure Solar geen partij. Als deze derde partij de gemaakte afspraken niet meer nakomt is dat erg vervelend, maar in dat geval kunt u ons daar niet op aanspreken, omdat wij daar buiten staan.

5. Kunnen wij u aansluiten op het elektriciteitsnet?

5.1 Wij kunnen de Producten alléén voor u in bedrijf stellen als in uw huis, of ander gebouw of object zoals een kantoor of garagebox, gebruik kunt maken van een aansluiting op het elektriciteitsnet.

5.2 Voor die aansluiting moet een overeenkomst zijn gesloten met de netbeheerder. Dit is de aansluit- en transportovereenkomst. Beëindigt de netbeheerder de aansluit- en transportovereenkomst? Dan kunnen wij de Producten niet meer bedrijfsklaar opleveren.

6. Hoe is de fabrieksgarantie , de aanvullende garantie geregeld?

6.1 Fabrieksgaranties: voor alle door ons geleverde en door derden gefabriceerde goederen geldt de fabrieksgarantie zoals verleend door de desbetreffende fabrikant dan wel leverancier. Als er in de offerte en/of op de website door ons een garantietermijn wordt genoemd die langer is dan twee jaar dan geldt dit als een garantie die door de fabrikant wordt verstrekt en niet als een garantietermijn die door ons als verkoper aan u wordt gegeven.

6.2 Aanvullende fabrieksgaranties: als er door fabrikanten aan ons aanvullende fabrieksgaranties worden gegeven zullen wij deze aanvullende fabrieksgaranties aan u overgedragen als u ons daarom vraagt. Op deze aanvullende fabrieksgaranties kunnen andere voorwaarden van toepassing zijn.

6.3 Onafhankelijk van de eventuele boven genoemde fabrieksgaranties of aanvullende garanties verlenen wij als verkoper aan u als koper de volgende garanties, maar daarbij gelden wel de beperkingen die zijn opgenomen in artikel 6.7:
6.3.1 Pure Solar Montage en Installatiegarantie: We garanderen gedurende de termijn van twee (2) jaar na de plaatsing dat de Montage en Installatie van de Producten heeft plaatsgevonden conform de instructies van de fabrikant van de Producten.
6.3.2 Pure Solar Productengarantie: We garanderen daarnaast gedurende de termijn van twee (2) jaar na de plaatsing dat de Producten geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor deze zijn bestemd, dat deze conform de overeengekomen specificaties zijn en dat deze Producten vrij van materiaal- en fabricagegebreken zijn.
6.3.3 Beperkte garantie op de Communicatie Eenheid: omdat de Communicatie Eenheid een gevoelig apparaat is, garanderen we – conform de garantie van de fabrikant – slechts gedurende de termijn van twee (2) jaar na de plaatsing dat de Communicatie Eenheid geen gebreken vertoont die de werking van de Communicatie Eenheid significant beïnvloedt en
dat de Communicatie Eenheid gedurende die termijn zal voldoen aan de daarvoor geldende en door de leveranciers afgegeven specificaties.

6.4 De in artikel 6.3 genoemde garanties zijn persoonlijk en niet overdraagbaar, tenzij dit door ons uitdrukkelijk anders is aangegeven.

6.5 Van alle voornoemde garanties is uitgesloten kleurverschil tussen verschillende Producten.

6.6 Als de Montage, de Installatie, het Product of de Communicatie Eenheid binnen de hierboven onder 6.1 genoemde tijd niet doet wat het moet doen, zullen wij het gebrek herstellen of naar onze keuze het Product vervangen of hermonteren/herinstalleren.

6.7 De garanties op de Montage, de Installatie, het Product of de Communicatie Eenheid zijn niet van toepassing als het gebrek het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of niet aan ons is toe te rekenen of als dat in de fabrieksgarantie door de fabrikant is bepaald. Verder is een beroep op één van deze garanties niet mogelijk als:
6.7.1 De geleverde goederen of de montage slechts een geringe onvolkomenheid of afwijking bevat of de afwijking binnen een redelijke tolerantie valt;
6.7.2 De geleverde goederen voor een ander doel zijn gebruikt dan waar deze voor zijn bestemd of onoordeelkundig zijn gebruikt;
6.7.3 De geleverde goederen op onoordeelkundige manier zijn gebruik, opgeslagen of vervoerd, dan wel door u zelf of een ander zijn gerepareerd;
6.7.4 De schade is veroorzaakt doordat in strijd met onze instructies, aanwijzingen en adviezen is gehandeld;
6.7.5 Zonder voorafgaande toestemming van ons reparaties of andere werkzaamheden aan de geleverde goederen zijn verricht;
6.7.6 De (onder)constructie waarop de Montage van de Producten plaatsvindt onvoldoende degelijk is: wij toetsen de onderconstructie ook niet op mogelijke draaglasten en constructieve aspecten. Dit is en blijft een verantwoordelijkheid van u zelf.
6.7.7 Lekkages een gevolg zijn van de leeftijd van deze dakbedekking en/of dakpannen; de staat van de dakbedekking of de dakpannen valt niet binnen de Montage en Installatiegarantie.

6.8 Daarnaast zijn de fabrieksgaranties, de aanvullende fabrieksgaranties en de in artikel 4.10 genoemde garanties niet van toepassing als derden hun afspraken met u niet meer kunnen nakomen door bijvoorbeeld faillissement of andere oorzaken die niet voor onze rekening komen.

7. Zelf elektriciteit opwekken

7.1 Met onze Producten kunt u zelf duurzame elektriciteit opwekken voor eigen gebruik, maar u kunt deze elektriciteit ook (deels) terug leveren aan het net. Als u dat voor het eerst doet dan moet u dat ook melden aan uw netbeheerder. U kunt dat zelf doen via www.energieleveren.nl of ons vragen dat voor u te doen. Laat u ons op tijd weten wat u wilt?

8. Subsidies en BTW

8.1 Op uw verzoek kunnen we u vrijblijvend helpen bij het aanvragen van subsidies en het terugvragen van BTW. Dat laatste kunnen we alleen doen als u nog geen ondernemer voor de BTW bent. Zowel bij het aanvragen van subsidies als bij het terugvragen van BTW geldt dat u zelf verantwoordelijk blijft voor het aanvraag/terugvraag-proces en de tijdigheid van de aanvrage, maar wij willen u graag helpen bij het invullen van de benodigde formulieren en het aanleveren van gegevens. Dat doen we naar beste professionele kunnen, maar we kunnen u geen garanties geven over subsidies of btw-teruggave.

8.2 We raden u in elk geval aan om specialistische fiscale kennis in te winnen als u over het subsidie- of belastingtraject bijzondere vragen heeft.

9. Wat doen we met de informatie die u ons geeft?

9.1 U geeft ons de informatie die wij nodig hebben om te Producten te kunnen leveren, installeren en bedrijfsklaar op te leveren. Deze gegevens leggen wij vast en gebruiken wij om de overeenkomst uit te voeren.

9.2 Wilt u weten welke persoonlijke gegevens wij van u bewaren? Stuur ons dan schriftelijk of digitaal een kopie van uw paspoort of identiteitskaart (u maakt hierop uw BSN-nummer en uw foto onherkenbaar). Wij sturen u dan een overzicht van deze persoonlijke gegevens. U betaalt ons daarvoor kosten. U betaalt maximaal het bedrag dat staat in het Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wet bescherming persoonsgegevens. Wilt u dat wij deze persoonlijke gegevens veranderen? Meldt ons dan schriftelijk of digitaal waarom u dat wilt. Wij lichten u dan schriftelijk of digitaal onze beslissing toe.

9.3 Als specialist doen wij ons best om zo goed mogelijk te rekenen, maar we zijn niet verantwoordelijk voor de informatie die u aan ons geeft. Als wij met u een overeenkomst sluiten, gaat u er mee akkoord dat wij alle gegevens die belangrijk zijn om te berekenen hoeveel elektriciteit u kunt gaan opwekken voor uw eigen risico blijven. Wij doen ons best om met die gegevens een goede inschatting van de eventuele opbrengsten te maken, maar kunnen die opbrengsten niet garanderen, tenzij we daarover schriftelijk andere afspraken maken.

9.4 Daarnaast maken we voor u ook een ‘legplan’ van de zonnepanelen dat voor een groot deel gebaserd is op informatie die u aan ons heeft verstrekt. Als de plaatsing van de zonnepanelen leidt tot het overschrijden van erfgrenzen of andere eigendoms- of gebruiksgrenzen, zijn wij daarvoor niet aansprakelijk. Wij proberen de panelen zo goed mogelijk te leggen als is opgenomen in het legplan. Door uw akkoord op de offerte gaat u ook akkoord met het legplan zoals opgenomen in de offerte. Het kan echter zijn dat bij het uitvoeren van het werk blijkt dat de panelen toch iets anders gelegd moeten worden dan is opgenomen in het legplan. In dat geval streven we naar een oplossing die voor beide partijen redelijk is, maar als wij daarvoor extra kosten moeten maken kunnen wij die bij u in rekening brengen.

9.5 Als u ons vraagt om u aan te melden voor het terug leveren van elektriciteit aan het net, geeft u ons toestemming om persoonsgegevens waaronder ook gegevens over het type aansluiting, uw meter en uw overeenkomst met ons te verstrekken aan uw netbeheerder. Dat kunnen wij ook doen als wij daartoe op grond van de wet of andere regels verplicht zijn.

9.6 Informatie over het gebruik van de Producten en van de Communicatie Eenheid die u met een app uit de Appstore of uit de Google Playstore kunt inzien vallen niet onder onze overeenkomst en ook niet onder de levering. Voor die gegevens en die apps zijn wij niet verantwoordelijk. Als u over het gebruik van die apps vragen heeft kunnen wij u verwijzen naar de makers van deze apps.

10. Zekerheden

10.1 Wij mogen wachten met het installeren van de Producten en de Communicatie Eenheid totdat u de gehele koopprijs betaald heeft. Dat mogen wij, omdat het zo kan zijn dat de Producten door de juridische regel van ‘natrekking’ al uw eigendom zouden kunnen worden voordat we deze volledig afgeleverd hebben en voordat ze volledig betaald zijn. Als u ons tóch vraagt om te leveren en te installeren voordat u betaald heeft,

 • mogen wij u op onze beurt vragen om zekerheden zoals hieronder is beschreven;
 • is het risico van tenietgaan of beschadiging aan de Producten voor uw rekening vanaf het moment dat deze voor u geïnstalleerd zijn. Wij raden u aan om daarover afspraken te maken met uw verzekeraar;
 • blijven alle geïnstalleerde Producten eigendom van PureSolar tot dat u ons helemaal betaald heeft. U geeft ons toestemming om de Producten te verwijderen en terug te halen als u ons niet betaalt, ook als er al natrekking zou hebben plaats gevonden. In zo’n geval moet u ons de kosten van de verwijdering betalen en zijn wij niet verplicht om de getroffen bouwkundige voorzieningen ongedaan te maken.

10.2 Wij mogen zekerheden aan u vragen, zoals een waarborgsom. Ook mogen we bijvoorbeeld aan u een bankgarantie of andere garantie vragen. Wij hebben dan de zekerheid dat u betaalt voor de Producten die u van ons geleverd krijgt. Als wij vinden dat de zekerheid niet meer nodig is geven wij u de bankgarantie terug of betalen wij u de waarborgsom terug. Eindigt onze overeenkomst om welke reden dan ook voordat de levering plaatsvindt? Dan betalen wij u ook de waarborgsom terug. Over de waarborgsom ontvangt u geen rente.

11. Heeft u schade?

11.1 Houden wij ons niet aan de overeenkomst? Is ons dat te verwijten, oftewel volgens de wet ons toe te rekenen, en heeft u daardoor direct schade? Dan betalen wij deze schade. Het maakt niet uit of het onze verantwoordelijkheid is of de verantwoordelijkheid van iemand anders die voor ons werkt. Hierbij geldt ook wat hieronder staat.

11.2 Als wij onverhoopt dakpannen breken worden deze door ons niet vergoed behalve als de schade is ontstaan door onze opzet of bewuste roekeloosheid. Dit willen wij zo afspreken omdat het bij de installatie bijna niet te voorkomen is dat er dakpannen kapot gaan. We doen uiteraard ons best om dat waar mogelijk te voorkomen.

11.3 Wij betalen geen schade aan zaken die door u worden gebruikt voor een bedrijf of beroep, schade als gevolg van een bedrijfsstilstand, schade als gevolg van het niet kunnen uit oefenen van een beroep of schade als gevolg van winstderving, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

11.4 Meldt ons deze schade onmiddellijk. In ieder geval binnen twee maanden nadat u deze schade kreeg. Meldt u de schade pas na twee maanden? Dan betalen we niets, tenzij u aannemelijk heeft kunnen maken dat u deze schade niet eerder heeft kunnen melden.

11.5 Wij vergoeden u alleen de schade die u lijdt doordat u de Producten gebruikt voor huishoudelijke, niet-zakelijke doeleinden. Als u de Producten elektriciteit niet alleen voor huishoudelijke doeleinden gebruikt, is de vergoeding voor schade, niet zijnde persoonsschade, beperkt tot ten hoogste € 1.400,-.

11.6 Deze aansprakelijkheidsregeling geldt ook voor derden die wij voor de uitvoering van de overeenkomst hebben ingeschakeld, en ook voor personen voor wie wij of die derden aansprakelijk zijn.

11.7 Is er sprake van een storing waarvoor de netbeheerder verantwoordelijk is? En kunnen wij ons daardoor niet aan de overeenkomst houden, dan betalen wij die schade niet. U kunt hierover contact opnemen met uw netbeheerder.

12. Vanaf wanneer gelden deze voorwaarden?

12.1 Deze voorwaarden gelden vanaf 1 januari 2021. Vanaf die datum gelden de oude voorwaarden niet meer.

12.2 Deze voorwaarden heten de “Algemene voorwaarden voor de levering en installatie door Pure Solar aan consumenten”, versie 2021/1 en kunnen worden geraadpleegd op https://www.puresolar.nl/algemene-voorwaarden

Valkenswaard, 21 december 2020