Contact
Ambassadeur programma
Acties
Direct uw winst berekenen

Algemene Voorwaarden PureSolar BV

 KVK nr. 57634629

1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van PureSolar, gesloten vanaf 1 april 2013 met betrekking tot de verkoop van PureSolar Zonnepanelen, en indien overeengekomen, de installatie daarvan en alle aanvragen en aanbiedingen daartoe.
2. Met PureSolar is in deze voorwaarden bedoeld: PureSolar BV, KvK-nr. 57634629.
3. PureSolar Zonnepanelen: een PV-systeem bestaande uit (meerdere) zonnepanelen (fotovoltaïsche panelen) met toebehoren.
4. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de koper slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door PureSolar schriftelijk zijn aanvaard.

2. Overeenkomst
1. Alle aanbiedingen van PureSolar zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt.
2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door de koper volledig ingevulde en ondertekende orderformulier door PureSolar is ontvangen en aanvaard. Het al dan niet tot stand komen van de overeenkomst wordt door PureSolar binnen 14 dagen na ontvangst van het bestelformulier aan de koper schriftelijk medegedeeld.
3. Alle gegevens, veronderstellingen, schattingen en alle andere factoren, die ten grondslag liggen aan de beslissing van de koper om de overeenkomst te sluiten, al dan niet bekend aan PureSolar, zijn voor risico van de koper. De geschatte opbrengst wordt als speculatief beschouwd.
4. Door PureSolar wordt slechts een standaardinstallatie aangeboden en uitgevoerd zoals in het informatiemateriaal is omschreven.

3. Levering, risico en eigendom
1. De door PureSolar te leveren zaken gelden als geleverd zodra de zaken aan het door de koper opgegeven adres zijn geleverd en/of geïnstalleerd.
2. Voor de levering en eventuele installatie wordt (telefonisch) een afspraak gemaakt tussen PureSolar, of een door PureSolar ingeschakelde derde, en koper.
3. De afspraak zal nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn of datum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient PureSolar derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld onder vermelding van een redelijke termijn voor nakoming.
4. Het risico voor de door PureSolar te leveren zaken is voor de koper vanaf het moment dat die zaken als geleverd gelden als bedoeld in lid 1.
5. Alle door PureSolar geleverde zaken blijven eigendom van PureSolar tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen PureSolar in verband met de onderliggende overeenkomst van de koper te vorderen heeft, schade, kosten en rente daaronder begrepen.

4. Overmacht
1. PureSolar is gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden redelijkerwijze buiten haar wil, daaronder begrepen vertraagde verstrekking aan PureSolar van bij derden bestelde onderdelen, zaken of diensten anders dan door aan PureSolar toe te rekenen omstandigheden, ongevallen en bedrijfsstoringen.
2. In geval van overmacht aan de zijde van PureSolar worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de overmacht langer duurt dan zes maanden is PureSolar bevoegd de overeenkomst voor het niet-uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd het bepaalde in artikel 9.

5. Garantie
1. PureSolar staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken en diensten in die zin dat zij in geval van tekortkomingen in constructie, materiaal of afwerking die blijken tijdens de garantietermijn en ten aanzien waarvan tijdig is gereclameerd, hetzij kosteloos (behoudens verzendkosten en voorrijdkosten) zal herstellen of herleveren, hetzij de betreffende zaak zal crediteren, een en ander naar keuze van PureSolar. Herstel of herlevering als hier bedoeld vindt uitsluitend plaats binnen Nederland.
2. De vermogensgarantie op de zonnepanelen is tien jaar voor 90% van het oorspronkelijk vermogen en 25 jaar voor 80% van het oorspronkelijk vermogen. De zaakgarantie (gebreken veroorzaakt door ondeugdelijk materiaal, een gebrekkige afwerking of constructie als gevolg waarvan de zaken niet meer kunnen functioneren als onderdeel van een PV-systeem; kleurverschillen uitgesloten) bedraagt voor de zonnepanelen tien jaar na levering en voor de overige onderdelen van het systeem (omvormer en bevestigingsmaterialen) vijf jaar na levering. De garantietermijn voor de installatiewerkzaamheden is vijf jaar na levering. Voorgaande is algemeen van toepassing, tenzij anders in de opdrachtbevestiging is overeengekomen.
3. Opbrengsten die zijn misgelopen door zaakgarantie (gebreken veroorzaakt door ondeugdelijk materiaal, een gebrekkige afwerking of constructie als gevolg waarvan zaken niet meer kunnen functioneren als onderdeel van een PV-systeem) worden niet vergoed door PureSolar, leverancier of fabrikant.
4. Indien koper zelf de PureSolar Zonnepanelen installeert, zijn de transportkosten van de betreffende componenten bij aanspraak op garantie voor rekening van koper (uitgezonderd de omvormer). Indien koper de PureSolar Zonnepanelen via PureSolar heeft laten installeren, zal PureSolar gedurende één jaar het betreffende component kosteloos op locatie repareren of vervangen. Daarna worden er voorrijdkosten en/of montagekosten in rekening gebracht. Het uitwisselen van de omvormer geschiedt voor de koper kosteloos na overleg met PureSolar.
5. Bij aanspraken op garantie dient de originele (geprinte) factuur te worden overlegd.
6. Reparatie of vervanging van de zonnepanelen en/of de overige onderdelen leidt niet tot verlenging van de geldende garantietermijn, de oorspronkelijke garantietermijn blijft van toepassing.
7. De koper dient ter zake van uiterlijk waarneembare tekortkomingen te reclameren binnen 14 dagen na levering, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens PureSolar vervalt.
8. Reclames ter zake van overige tekortkomingen dienen, op straffe van verlies van elke aanspraak jegens PureSolar, plaats te hebben binnen twee maanden na het blijken daarvan.
9. Ieder recht op garantie vervalt indien:
a. de door PureSolar gegeven aanwijzingen voor opslag, plaatsing, testen, installatie, montage, controle, onderhoud en/of gebruik niet exact zijn opgevolgd;
b. de PureSolar Zonnepanelen onoordeelkundig zijn gebruikt of niet in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming;
c. koper of niet door PureSolar ingeschakelde derden zonder toestemming van PureSolar aan de PureSolar Zonnepanelen werkzaamheden hebben verricht;
d. koper enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichtingen jegens PureSolar niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt;
e. Uitgesloten van garantie zijn:
•Schade aan de PureSolar Zonnepanelen door brand, ontploffing, overstroming, directe en indirecte blikseminslag, aardbeving en/of vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer.
• Schade aangebracht door handelingen van andere personen dan werknemers of onderaannemers van PureSolar dan wel veroorzaakt door bij de werkzaamheden gebruikte materialen, chemicaliën en/of bouwstoffen
• Schade door dieren, vandalisme, diefstal en molest.
• Schade ontstaan door extreme weersomstandigheden als hagel (met een diameter > 25 mm en met gemiddelde inslagsnelheid van meer dan 23 m/s), windhozen, wervelstormen, zandstormen, e.d.
• Schade/gebreken die ontstaan is /zijn als gevolg van agressieve dampen, vloeistoffen, cement, kalk, verf, schoonmaakmiddelen, e.d.
• Schade/gebreken die is/zijn ontstaan aan of door materialen die bij de installatie door een erkend installateur op uitdrukkelijk voorschrift van koper zijn toegepast, terwijl de installateur het gebruik van deze materialen heeft ontraden.
• Schade/gebreken die het gevolg is/zijn van vormveranderingen in de bouwkundige onder-of draagconstructies, voor zover geen onderdeel van de PureSolar Zonnepanelen.
10. Voor PV-systemen of onderdelen van PV-systemen die PureSolar van derden betrekt zijn de garantieverplichtingen van PureSolar jegens de koper nimmer groter noch van langere duur dan de garantieverplichtingen van die derden jegens PureSolar.

6. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. De aansprakelijkheid van PureSolar in verband met eventuele tekortkomingen in door haar geleverde zaken is beperkt tot het nakomen van de in het artikel 5 omschreven garantie.
2. PureSolar is nimmer gehouden tot betaling van vervangende of aanvullende schadevergoeding behoudens indien en in zoverre de geleden schade door opzet of grove schuld van PureSolar of haar eigen werknemers is toegebracht. Behoudens opzet van PureSolar zelf is aansprakelijkheid van PureSolar voor gevolg- of indirecte schade echter steeds uitgesloten.
3. In alle gevallen waarin PureSolar gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, te harer keuze, hetzij de factuurwaarde van de geleverde zaken waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade gedekt is door een verzekering van PureSolar, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd.
4. Indien sprake is van een consumentenkoop komen koper de rechten en vorderingen toe die de wet hem ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van een verkoper toekent.
5. Aansprakelijkheidsbeperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke in verband met de geleverde zaken door leverancier of onderaannemers van PureSolar aan PureSolar kunnen worden tegengeworpen, zullen door PureSolar ook aan de koper kunnen worden tegengeworpen.
6. De werknemers van PureSolar of door PureSolar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen kunnen zich jegens de koper beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij die overeenkomst partij.
7. Koper zal PureSolar, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen vrijwaren van iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering door PureSolar van de overeenkomst, in zoverre die aanspraken meer of anders zijn dan die welke de koper toekomen jegens PureSolar.

7. Betaling en zekerheid
1. Indien en voor zover niet anders is overeengekomen in de offerte en/of opdrachtbevestiging, dient betaling uiterlijk plaats te vinden op de dag van levering en/of installatie. Op het bestelformulier kan koper aangeven op welke wijze hij wenst te betalen.
2. Koper doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Garantieaanspraken schorten de betalingsverplichtingen van de koper niet op.
3. Indien de koper enig door hem verschuldigd bedrag niet voldoet is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Zodra de koper met enige betaling in verzuim is zijn alle overige vorderingen van PureSolar op de koper opeisbaar en treedt ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in. Met ingang van de dag waarop de koper in verzuim is, is hij aan PureSolar per maand of een gedeelte van een maand waarover het verzuim voortduurt een rente verschuldigd. Deze rente zal nooit meer bedragen dan de wettelijk vastgestelde rente.

8. Annulering
1. Indien sprake is van een consumentenkoop en geen installatie is overeengekomen kan koper binnen een termijn van zeven werkdagen na levering van de zaken zonder opgaaf van redenen de overeenkomst ontbinden.
2. In geval van ontbinding is koper verplicht binnen zeven werkdagen na de ontbinding te overleggen met PureSolar omtrent terugzending van de zaken. Koper is verplicht de zaken terug te zenden in de staat waarin koper deze heeft ontvangen. De kosten van het terugzenden van de zaken zijn voor rekening van koper.
3. Alleen wanneer de zaken en de verpakking in originele, complete en onbeschadigde staat verkeren kan aanspraak gemaakt worden op het recht tot ontbinding als bedoeld in lid 1. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
4. Indien de zaken niet conform de voorwaarden door PureSolar worden ontvangen, wordt het koopbedrag niet gerestitueerd. De zaken blijven eigendom van koper die verplicht is deze binnen twee weken af te halen of te laten bezorgen.
5. Indien sprake is van een consumentenkoop en tevens installatie is overeengekomen of indien geen sprake is van een consumentenkoop kan koper de overeenkomst kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden tot drie weken voor de afgesproken levering c.q. installatie. Bij annulering later dan drie weken voor de afgesproken levering c.q. installatie worden kosten in rekening gebracht.

9. Ontbinding
1. Indien de koper één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft PureSolar het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.
2. Indien de overeenkomst eindigt ingevolge lid 1 van dit artikel voordat de overeengekomen zaken zijn geleverd, heeft PureSolar recht op de volle overeengekomen prijs voor die zaken verminderd met de rechtstreeks uit de beëindiging voortvloeiende besparingen.

10. Privacy
PureSolar verzoekt bij de aanvraag van een product om persoonsgegevens. De gegevens gebruikt PureSolar voor het accepteren van de aanvraag, het uitvoeren van de overeenkomst, risicobeheer en marketingdoeleinden. Als u geen prijs stelt op informatie over producten en diensten, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken via info@puresolar.nl.

11. Geschillen en toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke tussen partijen ontstaan in verband met deze overeenkomst, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch.